Tehnološke inovacije in človeški viri

so danes v svetu nosilci gospodarske rasti. Proizvodnja, uporaba in širjenje

znanstvenih dosežkov ter tehnološkega znanja so glavni dejavniki napredka

. . .

Osnovna raziskovalna dejavnost E - RCP se nanaša na:
reševanje problemov animalne in   humane prehrane, transfer novih tehnoloških rešitev v prakso in kontrola kakovosti krme, živil ter njihovih sestavin
V   raziskovalno   skupino   Emona   RCP,   so   poleg   petih   redno   zaposlenih   raziskovalcev   vključeni   še   štirje   tehnični sodelavci   iz   kemijskega   laboratorija   Emona   RCP.   Sicer   pa   skupina   sodeluje   v   okviru   posameznih   projektov   tudi   z raziskovalnimi    skupinami    Biotehniške    fakultete,    Kmetijskega    Inštituta    Slovenije    in    z    nekaterimi    samostojnimi raziskovalci. Rezultat takšnega dela je realizacija vrste razvojno- razikovalnih projektov.
PROGRAM
Razvojno – raziskovalno delo
Področje transfera tehnologije
Preizkušanje kakovosti krme, krmil in živil
Razvojni   Center   za   prehrano,   ki   je   danes   v   svoji   funkciji   vpet   med   industrijo   procesne   tehnologije   in   kemično industrijo   na   eni   strani   ter   proizvodnjo   hrane   na   drugi   strani,   je   bil   ustanovljen   v   osemdesetih   letih   za   reševanje prehranske   in   tehnološke   problematike   v   proizvodnih   in   predelovalnih   družbah   takratnega   sistema   EMONA.   Leta 1987   se   je   center   registriral   pri   Ministrstvu   za   znanost   in   tehnologijo   kot   raziskovalna   enota   s   svojo   raziskovalno skupino   št.0489-001,   po   osamosvojitvi   Republike   Slovenije   pa   se   je   z   namenom,   da   ohrani   nevtralni   status preoblikoval   v   družbo   z   omejeno   odgovornostjo   in   ponudil   svoje   storitve   na   širšem   tržnem   prostoru.   Na   svojem področju   je   edini   center   v   Sloveniji,   ki   se   ukvaraja   z   aplikativnimi   raziskavami   in   transferjem   znanja   v   neposredno proizvodno prakso.
razvoj novih tehnoloških postopkov in tehnologij proučevanje vpliva nutritivnih dodatkov na produktivne, reproduktivne in zdravstvene učinke pri domačih živalih proučevanje prehranskih vplivov na kakovosti živil živalskega izvora z vidika vplivov na zdravje porabnikov projekti s področja prilagajanja zahtevam in kriterijem EU  razvoj novih živilskih proizvodov in surovin  
tehnološko projektiranje v primarni in predelovalni proizvodnji   linearno optimiranje tehnološko svetovanje in sanacije reševanje prehranske problematike z uvajanjem novih spoznanj reševanje okoljevarstvenih problemov z vidika prehrane živali
določanje energetske vrednosti krme, krmil in živil določanje koncentracije in kakovosti beljakovin, vsebnost vitaminov in mineralov, vsebnost mikromineralov, vpliv proizvodnih postopkov (mletje, peletiranje, termična obdelava) na stabilnost in izkoristljivost hranilnih snovi kontaminiranost z mikroorganizmi in mikotoksini prisotnost škodljivih primesi obstojnost proizvodov v normalnih in posebnih pogojih
Copyright © 2014,  Emona RCP, Ljubljana 

Nastanek podjetja: leta 1982

Zaposlenih: 8

Naslov:

EMONA RCP, Kavčičeva ulica 72,

1000 Ljubljana

Direktor:

Stojan Hergouth

univ. inž., MBA

telefon: 01 584 26 56

Samostojni raziskovalec: dr. Matjaž Červek telefon: 01 584 26 63 matjaz.cervek@e-rcp.si Vodja kemijskega laboratorija: mag. Mateja Vendramin-Pintar telefon: 01 584 26 60 mateja.vendramin@e-rcp.si
RAZVOJNI CENTER ZA PREHRANO